top of page
top
ประกาศเจตนารมณ์ฯ กระทรวงสาธารณสุข 65.jpg
อินโฟฯ No Gift Policy (ปลัด สธ.).jpg

วิศัยทัศน์  สาธารณสุขอำเภอจักราช

“ เป็นเลิศบริการ  บริหารมีคุณธรรม  ผู้นำองค์กรแห่งการเรียนรู้ ”

    เป็นเลิศ 3 ด้าน

            1. ขับเคลื่อนโดย พชอ. ผ่านธรรมนูญจักราชสังคมอุดมสุข / ธรรมนูญตำบล (การป้องกันอุบัติเหตุ , การ                     ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย LTC, การจัดการขยะ, อนามัยแม่และเด็ก, อาหารปลอดภัย)

            2. การให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ (รพ.สต.ติดดาว 100%)

            3. การดำเนินงาน PCC.

    พันธกิจ

1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของอำเภอ

2. ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในอำเภอฯ

3. กำกับ ดูแล ประเมินผล สนับสนุนการปฏิบัติงานฯ

4. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานฯ

5. สนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมโรค คุ้มครองผู้บริโภค

6. จัดบริการใน 4 มิติ (รักษาพยาบาล,ส่งเสริมสุขภาพ,ควบคุมป้องกันโรค,ฟื้นฟู        สุขภาพ)อย่างเป็นองค์รวม ผสมผสาน  ต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

7. คุ้มครองการมีและใช้สิทธิในโครงการหลักประกันสุขภาพ

    ค่านิยมร่วม

องค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ มีจิตบริการ ทำงานเป็นทีม ยึดมั่นคุณธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ

     วิสัยทัศน์ คบสอ.จักราช

                         “เครือข่ายจัดการด้านสุขภาพที่เป็นเลิศอย่างยั่งยืน ระดับเขต 9 นครชัยบุรินทร์”

 

     เป้าประสงค์ CUP จักราช ปี 2565

                     1. บุคลากรสาธารณสุข ดี เก่ง มีความสุข และพอเพียง

                     2. ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพแบบองค์รวมที่ได้คุณภาพ มาตรฐาน รวมทั้งผลิตภัณฑ์แพทย์แผนไทย                             และแพทย์ทางเลือก

                     3. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี และมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีความปลอดภัย

                     4. อัตราป่วย อัตราตาย ภาวะแทรกซ้อนด้วยโรคติดต่อ  โรคไม่ติดต่อ ที่สำคัญลดลงตามเกณฑ์

                     5. ประชาชนได้รับการคุ้มครองด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุข

 

      ยุทธศาสตร์ CUP   ปี 2562-2565                 

                           ยุทธ์ 1   พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค (P&P Excellence)

                    ยุทธ์ 2   พัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Excellence)       

                    ยุทธ์ 3   พัฒนากำลังคนและภาคีเครือข่ายสุขภาพ (People Excellence)

                    ยุทธ์ 4   พัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาพ(Governance Excellence)

​      ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน(KPI)
                                  1.  ตัวชี้วัดของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ปี 2565  จำนวน 58  ตัวชี้วัด
                     

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานการณ์โรคโควิด-19
กิจกรรมป้องกัน โรคdhf ปี 65.jpg
bottom of page